Ansök om ett lån

Fördelar för dig som tar ett lån hos ExtraKredit


  • Alla fakturor via e-post
  • Det är alltid gratis att ansöka om ett lån
  • Du använder Bank ID för att ansöka om lånet
  • Du kan enkelt förlänga en faktura
  • Inga dolda avgifter
  • Välj löptid som passar dig
Summa:
3000 kr
20000 kr
Label2
Tid:
1 Mån
3 Mån
Label1
Lånebelopp:
3,000 kr
Månadsbelopp:
1,204 kr
Total lånekostand:
612 kr

Återbetalningstid 90 dagar. Total lånekostnad 612 kr. Du får 3 fakturor som förfaller var 30e dag. Nominell årsränta 119%. Effektiv ränta: 211%.

Så här fungerar vår kreditgivning och verksamhet

Ta del av en detaljerad beskrivning om hur vår kreditgivning fungerar och vad som avgör om ett lån kan beviljas. Du får även inblick i vår verksamhet och se vad som gör oss unika.

Konsumentkrediter

ExtraKredit erbjuder snabblån mellan 3 000 - 20 000 kr i upp till 24 månader. Ansökan är alltid gratis och du får lånebesked direkt.

Ansök om lån

Alltid gratis ansökan

Hos ExtraKredit är det alltid gratis att ansöka om ett lån.
När du ansöker om ett lån gör vi en bedömning om vi kan bevilja dig ett lån.

Läs mer

Hur mycket kostar det att låna hos ExtraKredit?

ExtraKredit erbjuder lån till en månadskostnad från 297 kr och uppåt.

Läs mer

Allmänna villkor

Parter
Parter till avtalet är långivaren Grandvik AB och låntagaren.

Ingående av avtal
Låntagaren accepterar genom firmatecknarens underskrift, i elektronisk form, låneavtalet i samtliga dess delar såsom anges i allmänna villkor och det specifika låneavtalet till aktuell kredit. Avvikelse från dessa villkor kan endast ske genom skriftligt avtal mellan låntagaren och långivaren.

Lån/Kredit
Efter ansökan och kreditprövning kan låntagaren beviljas lån/ kredit. Långivaren betalar ut lånet till låntagarens bankkonto såsom det är angivet i ansökan om lån/kredit.

Ränta, kostnader och betalningsvillkor
Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Räntan är angiven i låneavtalet. Lånet skall återbetalas på det sätt och på den dag som är angivet i låneavtalet. Ränta kapitaliseras en gång per månad. Vid återbetalning äger långivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som låntagaren har till långivaren innan avräkning sker på kapitalskulden. Långivaren har rätt till att ändra räntan med anledning av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget.

Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter samt Kronfogdemyndigheten
Om återbetalning inte sker på förfallodag i enlighet med låneavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet, inklusive alla avgifter, kostnader, processkostnader, räntor och kapitalbelopp med 3 procent per månad utöver avtalad ränta till dess att full betalning har skett. Långivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift enligt avtal med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassokrav. Påminnelse och inkassokrav utgår vid varje utebliven betalning i enlighet med låneavtalet. För de fall att rättsliga åtgärder måste vidtas tillkommer ytterligare kostnader i enlighet med lag hos både dömande och verkställande myndighet. Om ett ärende skickas till Kronofogdemyndigheten tillkommer en processkostnad på 380 kr samt 300 kr i ansökningsavgift från Kronofogdemyndigheten.

Uppsägning och förtida återbetalning
Ömsesidig uppsägningstid är fyra veckor. Efter uppsägning gäller långivarens villkor så länge som skuld till någon del kvarstår. Långivaren har rätt att säga upp lånet i enlighet med 33 – 36 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) för återbetalning.

Förtidslösen och ångerrätt
Låntagaren har rätt att återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Långivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta även vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är långivaren tillhanda.

Låntagaren har ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall att låntagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas långivaren skriftligen inom 14 dagar från dagen då låntagaren mottar låneavtalet. När låntagaren undertecknar låneansökan via e-legitimation får låntagaren till sin e-postadress de avtal som gäller för undertecknat lån, därvid påbörjas 14-dagars ångerrätt. Låntagaren skall omgående och senast inom 30 dagar återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till långivaren.

Överlåtelse av lån/kredit
Låntagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från långivaren. Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran med anledning av lån eller kredit till annan.

Ändrade förhållanden
Låntagaren är skyldig att omgående underrätta långivaren om ändrade förhållanden avseende kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post eller andra väsentliga förändringar av förutsättningar för lånets beviljande. Låntagaren är även skyldig att meddela långivaren om det sker förändring i ägarförhållandet i bolaget, eller om en betydande person avslutar sin anställning hos företaget.

Meddelanden
Meddelanden som långivaren sänder till låntagaren genom brev till den adress som låntagaren har uppgivit vid ansökan om lån eller folkbokföringsadress anses ha kommit låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet. Meddelande som är avsänt från långivaren till låntagaren per e-post eller mobiltelefon som är angivet vid ansökan om lån anses vara låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

Behandling av personuppgifter
Långivaren är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Långivaren behandlar personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, för att fullgöra föreskrivna skyldigheter avseende kundidentifiering enligt gällande lagstiftning om penningtvätt och terrorismfinansiering, för att lämna uppgifter till myndigheter och för marknadsföringsändamål.

Personuppgifterna får lämnas vidare till bolag som samarbetar med långivaren för ändamål som anges ovan.

Långivaren har rätt att dokumentera all kommunikation med långivaren.

Låntagaren samtycker till att hans personuppgifter får behandlas i enlighet med denna punkt genom att acceptera låneavtalet.

Ansvarsbegränsning
Långivaren ansvarar inte i något fall för indirekt eller direkt skada som åsamkats låntagaren med anledning av att ansökan om lån/kredit har gjorts eller beviljats.

Klagomål och tvister
Klagomål sker genom skriftligt meddelande till långivarens klagomålsansvarige, info@grandvik.com. Vid tvist kan Låntagaren även vända sig till domstol för att få ärendet prövat. Tvisten ska avgöras i svensk domstol genom tillämpning av svensk lag.

Penningtvätt
Grandvik AB är skyldiga att följa de regelverk som finns för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Till följd av detta kan Grandvik AB komma att begära in information utöver den som anges vid låneansökan. Vid misstanke om att utlånade pengar används för penningtvätt eller för att finansiera terrorism kommer rapportering till Finanspolisen att ske.

Version: 2016-02-23
Om Extrakredit.se

ExtraKredit.se är ett varumärke som ägs och drivs av Grandvik AB, ett privat aktiebolag registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen. Vi erbjuder flexibla lån både i storlek och löptid. Vår ambition är att kunna erbjuda marknadens bästa konsumentkrediter.

Kontakta oss
EXTRAKREDIT
Långgatan 20
541 28 SKÖVDE

BANKGIRO: 888-0825
TELEFON: 08-559 22 396
TELEFONTIDER: Vardagar 10:00 - 12:00

EPOST: INFO@EXTRAKREDIT.SE
Copyright © 2014 ExtraKredit.se

Alla rättigheter reserverade